AMA Recap Special DragonBite Vietnamese Community

Yesterday we hosted an internal AMA on the DragonBite Vietnamese Telegram Group. More than 150 members attended it and engaged actively with our CEO, Mickael Costache. Approximately 1,000 questions were raised during the event so we would like to thank all the participants!

We were grateful to have our ambassador Anh who translated the answers in Vietnamese during the live AMA to facilitate the communication and with the local community.

A reward pool of $100 worth of $BITE was set up for this event and the winners are….🥁🥁🥁

@V8Quang @Shorifulsp2021 @truongtran0305 @vilenvai0 @Catlovetk @chidung7271 @Rupsters1 @djtmebtcxnxx @JakeMarslow

🎉 Congratulations to them! 🎉

We will be collecting their ERC-20 addresses and send them their rewards ($100 worth of $BITE to be shared equally between the 9 of them) in the coming days.

Below is the recap of the AMA in English with the Vietnamese translation. If you like it, don’t forget to 👏 and to follow us on Twitter and Telegram EN or Telegram VN.

Segment 1 General Questions

🇬🇧 Last week, DragonBite announced the winners of the Grand Giveaway, a campaign you organised this summer after listing $BITE on Uniswap. Could you give us a summary of this campaign, please? Who won the Ferrari?

🇻🇳 Tuần trước, bạn đã công bố những người chiến thắng Grand Giveaway, một chiến dịch mà bạn đã tổ chức vào mùa hè này sau khi niêm yết $BITE trên Uniswap. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi bản tóm tắt về chiến dịch này được không? Ai đã thắng chiếc Ferrari?

Mickael Costache, CEO DragonBite: 🇬🇧 Thanks Anh for this first question… so yes, as you know we organised a Grand Giveaway this summer to celebrate the launch of $BITE on Uniswap and to encourage our community to stake their tokens and therefore help DragonBite secure its network.

More than 600 people participated and 222 of them were eligible for the lucky draw. To be eligible, people had to:

  1. Stake 20,000 $BITE in the standard or LP staking pools on Mantra DAO and PolkaBridge;
  2. Follow DragonBite on both Twitter and Telegram
  3. Fill out a form to be eligible for the draw.

We announced the winners last Wednesday on September 15th during a live stream event held on Facebook. The replay can be found here:

https://youtu.be/HM69wNtx-uU

As far as I know the 10 winners of the 10,000 $BITE have received their prizes on Monday, the deadline to the winners of the AirPods and iPhone to answer our email and submit missing information is tonight (so far we miss the answers of 3 winners so guys please check your junk box if you are among them). Winners of the Supercar test drives have until Dec 31st to use and claim their prize. And obviously, we are liaising with the grand winner but his name cannot be disclosed.

🇻🇳 Câu trả lời: Cảm ơn Anh về câu hỏi đầu tiên này. Vì vậy, vâng, như bạn biết, chúng tôi đã tổ chức Grand Giveaway vào mùa hè này để kỷ niệm sự ra mắt của $BITE trên Uniswap và để khuyến khích cộng đồng của chúng tôi stake token của họ và do đó giúp DragonBite bảo mật mạng của mình.

Hơn 600 người đã tham gia và 222 người trong số họ đủ điều kiện để rút thăm may mắn. Để đủ điều kiện, mọi người phải:

- Stake 20.000 $BITE trong các nhóm đặt cược tiêu chuẩn hoặc LP trên Mantra DAO và PolkaBridge

- Theo dõi DragonBite trên cả Twitter và Telegram

- Điền vào biểu mẫu để đủ điều kiện rút thăm.

Chúng tôi đã công bố những người chiến thắng vào thứ Tư tuần trước, ngày 15 tháng 9 trong một sự kiện phát trực tiếp được tổ chức trên Facebook. Bản phát lại có thể được tìm thấy tại đây https://youtu.be/HM69wNtx-uU

Theo như tôi biết 10 người chiến thắng BITE 10.000 $BITE đã nhận được giải thưởng của họ vào thứ Hai, hạn chót để những người chiến thắng AirPods và iPhone trả lời email của chúng tôi và gửi thông tin còn thiếu là tối nay (cho đến nay chúng tôi không nhớ câu trả lời của 3 người chiến thắng vì vậy các bạn vui lòng kiểm tra hộp rác của bạn nếu bạn nằm trong số đó). Người thắng cuộc trong các cuộc lái thử Siêu xe có thời hạn đến ngày 31 tháng 12 để sử dụng và nhận giải thưởng của họ. Và rõ ràng, chúng tôi đang liên lạc với người chiến thắng lớn nhưng tên của anh ấy không thể được tiết lộ.

2. 🇬🇧 You recently launched a WebApp for people to purchase coupons with their credit cards. Can you tell us more about it and how it works?

🇻🇳 VN Gần đây, bạn đã khởi chạy ứng dụng WebApp để mọi người mua phiếu giảm giá bằng thẻ tín dụng của họ. Bạn có thể cho chúng tôi biết thêm về nó và cách nó hoạt động không?

Mickael Costache, CEO DragonBite 🇬🇧: At the end of August, we announced the launch of the DragonBite Webapp, a platform that enables people to buy vouchers from popular tier one brands such as Amazon, Adidas and Starbucks in 31 countries and where the top purchasers get rewarded in crypto currencies. This Webapp is an intermediary step before the DApp scheduled later this year. For now only credit cards are accepted as payment methods but we are adding other options for crypto holders. I can’t tell more until the official announcement but just to give you a clue one of the most famous crypto wallets will be integrated into the webapp…

🇻🇳 Câu trả lời: Vâng, điều chắc chắn. Vào cuối tháng 8, chúng tôi đã công bố sự ra mắt của DragonBite Webapp, một nền tảng cho phép mọi người mua phiếu thưởng từ các thương hiệu cấp một phổ biến như Amazon, Adidas và Starbucks ở 31 quốc gia và nơi những người mua hàng đầu được thưởng bằng tiền điện tử. Ứng dụng web này là một bước trung gian trước DApp được lên lịch vào cuối năm nay. Hiện tại, chỉ thẻ tín dụng được chấp nhận làm phương thức thanh toán nhưng chúng tôi đang thêm các tùy chọn khác cho chủ sở hữu tiền điện tử. Tôi không thể nói thêm cho đến khi có thông báo chính thức nhưng chỉ để cung cấp cho bạn manh mối, một trong những ví tiền điện tử nổi tiếng nhất sẽ được tích hợp vào ứng dụng web… 😉

3. 🇬🇧 Is the release of the DragonBite’s DApp still scheduled for Q4 2021?

🇻🇳 Việc phát hành DragonBite’DApp vẫn được lên lịch vào quý 4 năm 2021 chứ?

Mickael Costache, CEO DragonBite 🇬🇧: Yes, the DragonBite DApp is under production and will be delivered by Q4 2021 as announced in our Whitepaper, which you can access here.

DragonBite DApp will look like a digital wallet that safely stores several kinds of digital assets, including Cryptocurrencies, in-game assets, Air mileages, loyalty points, e-vouchers, e-coupons and gift cards, in One application with One password. It will be a fully integrated and decentralised financial services system, which is designed for digital assets management.

You could deposit your digital assets into it to manage your portfolio, transfer assets to friends, swap assets, buy Bitcoin or other cryptocurrency and pre-pay with the DragonBite Card your daily purchase in real life.

The infrastructure of DragonBite Wallet adopts the state-of-the-art security features which protect all transactions inside the platform through several methodologies, that are fingerprint recognition, facial recognition, pattern-recognition and passcode access. Users, who cannot remember their passwords, could still log into their accounts by using their fingerprints or head portraits on mobile devices.

We are also looking to integrate NFTs, but at a later stage.

Here is a short video of our prototype for your reference https://www.youtube.com/watch?v=0tK_-i41qrM

🇻🇳 Câu trả lời:

Vâng, DragonBite DApp đang được sản xuất và sẽ được giao vào quý 4 năm 2021 như đã thông báo trong Whitepaper của chúng tôi. Bạn có thể truy cập tại đây: https://asiatop-net-static.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/media/dragonbite+-+whitepaper+0409.pdf

DragonBite DApp sẽ giống như một chiếc ví kỹ thuật số lưu trữ an toàn một số loại tài sản kỹ thuật số, bao gồm Tiền điện tử, tài sản trong trò chơi, Số dặm bay, điểm khách hàng thân thiết, phiếu mua hàng điện tử, phiếu giảm giá điện tử và thẻ quà tặng, trong Một ứng dụng với Một mật khẩu. Nó sẽ là một hệ thống dịch vụ tài chính được tích hợp hoàn toàn và phi tập trung, được thiết kế để quản lý tài sản kỹ thuật số.

Bạn có thể gửi tài sản kỹ thuật số của mình vào đó để quản lý danh mục đầu tư của mình, chuyển tài sản cho bạn bè, hoán đổi tài sản, mua Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác và thanh toán trước bằng Thẻ DragonBite mà bạn mua hàng ngày trong cuộc sống thực.

Cơ sở hạ tầng của Ví DragonBite sử dụng các tính năng bảo mật hiện đại bảo vệ tất cả các giao dịch bên trong nền tảng thông qua một số phương pháp, đó là nhận dạng vân tay, nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng mẫu và truy cập mật mã. Người dùng, những người không thể nhớ mật khẩu của họ, vẫn có thể đăng nhập vào tài khoản của họ bằng cách sử dụng dấu vân tay hoặc ảnh chân dung trên thiết bị di động.

Chúng tôi cũng đang tìm cách tích hợp NFT, nhưng ở giai đoạn sau.

Đây là video ngắn về nguyên mẫu của chúng tôi để bạn tham khảo https://www.youtube.com/watch?v=0tK_-i41qrM

Segment 2: Questions from Twitter

1. @V8Quang

🇬🇧 How do you plan to expand your market in different countries where English is not well-spoken? And what are your expected applications of Dragonbite business models and technology?

🇻🇳 Bạn có kế hoạch mở rộng thị trường của mình ở các quốc gia khác nhau mà tiếng Anh không được thông thạo như thế nào? Và bạn mong đợi những ứng dụng của mô hình kinh doanh và công nghệ Dragonbite là gì?

Mickael Costache, CEO DragonBite 🇬🇧We are working very hard in expanding DragonBite to both English and non English speaking countries. We are doing this through multiple ways: we are expanding our community of local ambassadors and local communities (like this one on Telegram) and are always seeking interesting local partners to help us share the word about our venture. DragonBite has been conceived to be a global project from day 1 and we have plans to expand the company region by region as a lot of business development efforts need to be put in action to make this a reality. We need to expand both our user base and partner merchants at the same rate and make sure we have enough local presence for our users to be happy and for them to be able to be frequent users of our App.

🇻🇳 Câu trả lời:

Chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ trong việc mở rộng DragonBite sang cả các quốc gia nói tiếng Anh và không nói tiếng Anh. Chúng tôi đang làm điều này thông qua nhiều cách: chúng tôi đang mở rộng cộng đồng các đại sứ địa phương và cộng đồng địa phương (như thế này trên Telegram) và luôn tìm kiếm các đối tác địa phương thú vị để giúp chúng tôi chia sẻ về dự án kinh doanh của mình. DragonBite đã được hình thành là một dự án toàn cầu từ ngày đầu tiên và chúng tôi có kế hoạch mở rộng quy mô công ty theo khu vực vì cần phải thực hiện nhiều nỗ lực phát triển kinh doanh để biến điều này thành hiện thực. Chúng tôi cần phải mở rộng cả cơ sở người dùng và người bán đối tác của mình với tỷ lệ như nhau và đảm bảo rằng chúng tôi có đủ sự hiện diện tại địa phương để người dùng hài lòng và để họ có thể trở thành người dùng thường xuyên của Ứng dụng của chúng tôi.

2. @Shorifulsp2021

🇬🇧 My question is what was Your project created for, what solutions has it come to provide in the crypto space and how do you expect to implement these solutions?

🇻🇳 Câu hỏi của tôi là Dự án của bạn được tạo ra để làm gì, nó đã cung cấp những giải pháp gì trong không gian tiền điện tử và bạn dự kiến thực hiện những giải pháp này như thế nào?

Mickael Costache, CEO DragonBite 🇬🇧 Excellent question! The value of digital assets keeps growing all over the world (we are talking about more than USD 1.6 trillion!). Unfortunately, all these assets are scattered across different programs, with different expiration dates, different passwords and different inherent values. Until now, there has been no single solution permitting those digital assets to be assigned a value, consolidated, exchanged and used whenever and however the owners desired. That’s where we come in: DragonBite aims to provide a one-stop-shop for members to manage different types of digital assets

with One app, One password using blockchain. Crypto is a very important piece of the equation for our platform and at the center of our thesis. There are lots of great innovations in the blockchain world, however, only 5% of the world population owns cryptocurrencies. Converting idle air miles into cryptocurrencies would help the growth in the crypto world and attract more new investors to bid on these crypto projects. We really believe that our “bite size” investment approach will be a game changer for people wanting to get into crypto but who have been intimidated by the current offerings so far. I think we are developing the right platform at the right time for the right audience 🙂

🇻🇳 Câu trả lời:

Câu hỏi xuất sắc! Giá trị của tài sản kỹ thuật số không ngừng tăng lên trên toàn thế giới (chúng ta đang nói đến hơn 1,6 nghìn tỷ USD!). Thật không may, tất cả các nội dung này nằm rải rác trên các chương trình khác nhau, với ngày hết hạn khác nhau, mật khẩu khác nhau và giá trị vốn có khác nhau. Cho đến nay, không có giải pháp duy nhất nào cho phép các tài sản kỹ thuật số đó được gán một giá trị, hợp nhất, trao đổi và sử dụng bất cứ khi nào và tuy nhiên

chủ sở hữu mong muốn. Đó là nơi chúng tôi đến: DragonBite nhằm mục đích cung cấp một điểm tổng hợp cho các thành viên để quản lý các loại tài sản kỹ thuật số khác nhau

với Một ứng dụng, Một mật khẩu sử dụng blockchain. Tiền điện tử là một phần rất quan trọng của phương trình đối với nền tảng của chúng tôi và là trung tâm của luận án của chúng tôi. Có rất nhiều đổi mới tuyệt vời trong thế giới blockchain, tuy nhiên, chỉ 5% dân số thế giới sở hữu tiền điện tử. Việc chuyển đổi dặm bay nhàn rỗi thành tiền điện tử sẽ giúp tăng trưởng trong thế giới tiền điện tử và thu hút nhiều nhà đầu tư mới tham gia đấu thầu vào các dự án tiền điện tử này. Chúng tôi thực sự tin rằng cách tiếp cận đầu tư “quy mô nhỏ” của chúng tôi sẽ thay đổi cuộc chơi cho những người muốn tham gia vào tiền điện tử nhưng cho đến nay đã bị đe dọa bởi các dịch vụ hiện tại. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang phát triển nền tảng phù hợp vào đúng thời điểm cho đúng đối tượng 🙂

3. @truongtran0305

🇬🇧 Which one of these aspects is important for you? 1-Increasing Token Price & Value 2-Empowering Platform Development 3-Building Community Trust 4-Expanding Partnership Globally In what order?

🇻🇳 Một trong những khía cạnh này là quan trọng đối với bạn? 1-Tăng giá và giá trị mã thông báo 2-Phát triển nền tảng trao quyền 3-Xây dựng lòng tin của cộng đồng 4-Mở rộng quan hệ đối tác trên toàn cầu Theo thứ tự nào?

Mickael Costache, CEO DragonBite 🇬🇧 Another very interesting question! While all of those elements are tremendously important, I would say that building our community is the most important aspect of it all. Gaining the trust of our community is crucial because there is no business without community. Explaining our vision, making people understand what we are building and getting them onboard is what matters. You can have some tech delays, you can have business development efforts going slower than expected and you can have all sorts of problems (which is very natural for a startup) but if you have a strong community and you communicate clearly about the state of the business, things will still go smoothly and evolve towards something very successful. I really believe in this theory.

🇻🇳 Câu trả lời:

Một câu hỏi rất thú vị khác! Mặc dù tất cả những yếu tố đó đều cực kỳ quan trọng, nhưng tôi muốn nói rằng xây dựng cộng đồng của chúng ta là khía cạnh quan trọng nhất của tất cả. Đạt được sự tin tưởng của cộng đồng của chúng tôi là rất quan trọng bởi vì không có doanh nghiệp nào mà không có cộng đồng. Giải thích tầm nhìn của chúng tôi, làm cho mọi người hiểu những gì chúng tôi đang xây dựng và đưa họ vào cuộc mới là điều quan trọng. Bạn có thể có một số sự chậm trễ về công nghệ, bạn có thể có những nỗ lực phát triển kinh doanh chậm hơn dự kiến và bạn có thể gặp đủ loại vấn đề (điều này rất tự nhiên đối với một công ty khởi nghiệp) nhưng nếu bạn có một cộng đồng mạnh và bạn thông báo rõ ràng về tình trạng của công việc kinh doanh, mọi thứ vẫn sẽ diễn ra suôn sẻ và tiến triển theo hướng rất thành công. Tôi thực sự tin vào lý thuyết này.

4. @vilenvai0

🇬🇧 Is your #Dragonbite platform suitable for Crypto beginners? Or does it only appeal to professional users?

🇻🇳 Nền tảng #Dragonbite của bạn có phù hợp với người mới bắt đầu sử dụng Crypto không? Hay nó chỉ hấp dẫn người dùng chuyên nghiệp?

Mickael Costache, CEO DragonBite 🇬🇧 DragonBite fits all levels of crypto expertise but we’ve designed the platform with crypto beginners in mind. The idea here is to make the UI and UX extremely user friendly so we can actually be the platform introducing people to the world of crypto. Why would you want to exchange your hard earned loyalty points for a tea kettle instead of some crypto? The choice is simple 🙂 We want DragonBite to become part of your everyday life and for our users to come back to the App extremeley frequently with a daily usage. So to answer your question, yes absolutely — the platform is extremely suitable for crypto beginners and more advanced users will also love the simplicity of the experience!

🇻🇳 Câu trả lời:

DragonBite phù hợp với mọi cấp độ chuyên môn về tiền điện tử nhưng chúng tôi đã thiết kế nền tảng với những người mới bắt đầu về tiền điện tử. Ý tưởng ở đây là làm cho giao diện người dùng và UX cực kỳ thân thiện với người dùng để chúng tôi thực sự có thể trở thành nền tảng giới thiệu mọi người đến thế giới tiền điện tử. Tại sao bạn muốn đổi điểm trung thành khó kiếm được của mình để lấy một ấm pha trà thay vì một số tiền điện tử? Sự lựa chọn rất đơn giản 🙂 Chúng tôi muốn DragonBite trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của bạn và để người dùng của chúng tôi quay lại Ứng dụng cực kỳ thường xuyên với mức độ sử dụng hàng ngày. Vì vậy, để trả lời câu hỏi của bạn, hoàn toàn có — nền tảng này cực kỳ phù hợp cho người mới bắt đầu tiền điện tử và những người dùng nâng cao hơn cũng sẽ yêu thích sự đơn giản của trải nghiệm!

5. @Catlovetk

🇬🇧 Staking programs are very important for any project. Can I stake your token? Do you have any plan of starting staking programme?

🇻🇳 Chương trình staking là rất quan trọng đối với bất kỳ dự án nào. Tôi có thể staking mã thông báo của bạn không? Bạn có kế hoạch bắt đầu chương trình staking không?

Mickael Costache, CEO DragonBite 🇬🇧 Yes sure thing. Staking programs were a big part of our launch strategy, with partnerships with MANTRA DAO (https://dragonbite.medium.com/dragonbite-unveils-new-mantra-dao-lp-pool-penalty-fees-waived-no-minimum-staking-requirements-b3aae3ede136) and PolkaBridge (https://dragonbite.medium.com/staking-bite-in-a-few-clicks-with-polkabridge-ensure-your-high-apy-deae1b34a80b).

If we go back a bit earlier in this AMA, I explained how our grand giveaway worked and specifically what steps had to be done when it comes to staking.

Please also note that the DragonBite x MANTRA DAO 2nd Staking Pool has recently closed. A total of 1 Million $BITE was allocated for this LP program and as of today, 2 other staking pools are still available on MANTRA DAO and PolkaBridge 😃💪

🇻🇳 Câu trả lời:

Vâng, điều chắc chắn. Các chương trình staking là một phần quan trọng trong chiến lược ra mắt của chúng tôi, với quan hệ đối tác với MANTRA DAO (https://dragonbite.medium.com/dragonbite-unveils-new-mantra-dao-lp-pool-penalty-fees-waived-no-minimum-staking-requirements-b3aae3ede136) và PolkaBridge (https://dragonbite.medium.com/staking-bite-in-a-few-clicks-with-polkabridge-ensure-your-high-apy-deae1b34a80b).

Nếu chúng ta quay trở lại sớm hơn một chút trong AMA này, tôi đã giải thích cách hoạt động của chương trình tặng quà lớn của chúng tôi và cụ thể là các bước phải thực hiện khi đặt cược.

Cũng xin lưu ý rằng Hồ bơi chèo thuyền thứ 2 DragonBite x MANTRA DAO gần đây đã đóng cửa. Tổng cộng 1 triệu đô la BITE đã được phân bổ cho chương trình LP này và tính đến hôm nay, 2 nhóm staking khác vẫn có sẵn trên MANTRA DAO và PolkaBridge 😃💪

Questions from Telegram

6. @chidung7271

🇬🇧 Where did you get the inspiration for this unique project idea? And what influence will we have on the crypto industry due to the project? BITE

🇻🇳 Bạn lấy cảm hứng từ đâu cho ý tưởng dự án độc đáo này? Và chúng ta sẽ có ảnh hưởng gì đến ngành công nghiệp tiền điện tử do dự án? BITE

Mickael Costache, CEO DragonBite 🇬🇧 Great question! Like a lot of people, my founding team and I have always been extremely frustrated with digital assets management. The fact that our air miles, hotel points and other loyalty points were so hard to redeem, so easy to expire and in general just hard to manage and keep track of made us think that there should be a better solution out there. At that time, blockchain started to be a proven technology and we quickly understood the appeal of using it on top of understanding the impact that we could have on the crypto industry. From the head start, we knew we needed to make DragonBite extremely user friendly and easy for our users to get started and be onboarded and we are really aiming to be the first intro to the crypto world for crypto beginners. This last point makes me thing that we will have a very big influence on the industry in terms of adoption and getting people on the bandgwagon. 🙂

🇻🇳 Câu trả lời:

Câu hỏi tuyệt vời! Giống như rất nhiều người, tôi và nhóm sáng lập luôn vô cùng thất vọng với việc quản lý tài sản kỹ thuật số. Thực tế là số dặm bay, điểm khách sạn và các điểm khách hàng thân thiết khác của chúng tôi rất khó đổi, quá dễ hết hạn và nói chung là khó quản lý và theo dõi khiến chúng tôi nghĩ rằng nên có một giải pháp tốt hơn. Vào thời điểm đó, blockchain bắt đầu trở thành một công nghệ đã được chứng minh và chúng tôi nhanh chóng hiểu được sự hấp dẫn của việc sử dụng nó ngoài việc hiểu được tác động mà chúng tôi có thể có đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Ngay từ đầu, chúng tôi biết rằng chúng tôi cần phải làm cho DragonBite trở nên cực kỳ thân thiện với người dùng và dễ dàng để người dùng của chúng tôi bắt đầu và tham gia và chúng tôi thực sự đang hướng tới mục tiêu trở thành người giới thiệu đầu tiên về thế giới tiền điện tử cho những người mới bắt đầu tiền điện tử. Điểm cuối cùng này khiến tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến ngành công nghiệp về việc chấp nhận và thu hút mọi người. 🙂

7. @ Rupsters1

🇬🇧 Security is priority of every invester. So how you ensure your investers that their investment is secured in your project? So that they can invest without any doubts?

🇻🇳 Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của mọi nhà đầu tư. Vì vậy, làm thế nào bạn đảm bảo với các nhà đầu tư của bạn rằng khoản đầu tư của họ được đảm bảo trong dự án của bạn? Để họ có thể đầu tư mà không nghi ngờ gì?

Mickael Costache, CEO DragonBite 🇬🇧 Great question! Security is tremendously important for a project like ours. We have been successfully audited by our partner Hex Trust and our CTO and whole tech team always make this a top priority. We also like to overcommunicate with our community and should there ever be a security breach, please rest assured we will communicate about it immediately and take extremely quick measures to fix it. We have a lot of different security layers and we are very happy to announce that we never had an issue thus far. Actually, the biggest thread in our mind is for our users to fall into scammers’ traps and this is unfortunately extremely hard to contol on our end as those attacks are getting more sophisticated each day. One thing you can do to protect yourself is use a special link we’ve put in place with the correct URLs to use when it comes to buying the token etc: http://dragonbite.hns.to/

🇻🇳 Câu trả lời:

Câu hỏi tuyệt vời! Bảo mật là cực kỳ quan trọng đối với một dự án như của chúng tôi. Chúng tôi đã được đối tác Hex Trust kiểm toán thành công và CTO cũng như toàn bộ đội ngũ công nghệ của chúng tôi luôn đặt ưu tiên hàng đầu này lên hàng đầu. Chúng tôi cũng muốn cộng tác quá mức với cộng đồng của mình và nếu có vi phạm bảo mật, hãy yên tâm, chúng tôi sẽ thông báo về vấn đề đó ngay lập tức và thực hiện các biện pháp cực kỳ nhanh chóng để khắc phục. Chúng tôi có rất nhiều lớp bảo mật khác nhau và chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng chúng tôi chưa bao giờ gặp sự cố cho đến nay. Trên thực tế, chủ đề lớn nhất trong tâm trí của chúng tôi là người dùng của chúng tôi rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo và điều này thật không may là cực kỳ khó giải quyết đối với chúng tôi vì những cuộc tấn công đó ngày càng tinh vi hơn mỗi ngày. Một điều bạn có thể làm để bảo vệ mình là sử dụng một liên kết đặc biệt mà chúng tôi đã đặt với các URL chính xác để sử dụng khi mua mã thông báo, v.v.: http://dragonbite.hns.to/

8. @djtmebtcxnxx

🇬🇧 According to the roadmap, what are your most important next priorities? Does your team have enough funds and strong community to achieve those milestones?

🇻🇳 Theo lộ trình, ưu tiên quan trọng nhất tiếp theo của bạn là gì? Nhóm của bạn có đủ kinh phí và cộng đồng mạnh để đạt được những cột mốc đó không?

Mickael Costache, CEO DragonBite 🇬🇧 Very good question. Yes absoultely — we are in a great financial position to achieve our next milestones and the next top priority for us is to finish our DApp and launch our Apps to the world. We feel like those mobile Apps will be crucial for fast user adoption and frequency of use (ideally a daily usage). We are also planning to migrate to RioChain for faster transactions and reduction in transaction costs. And of course, we are continuing our business development efforts to onboard as many quality merchants as possible on the platform. A lot of work ahead of us but such an exciting journey 🚀🚀🚀

🇻🇳 Câu trả lời:

Câu hỏi rất hay. Vâng, hoàn toàn có thể — chúng tôi đang ở trong tình trạng tài chính dồi dào để đạt được các mốc quan trọng tiếp theo và ưu tiên hàng đầu tiếp theo của chúng tôi là hoàn thành DApp và tung Ứng dụng của chúng tôi ra thế giới. Chúng tôi cảm thấy rằng những Ứng dụng dành cho thiết bị di động đó sẽ rất quan trọng để người dùng chấp nhận nhanh chóng và tần suất sử dụng (lý tưởng là mức sử dụng hàng ngày). Chúng tôi cũng đang có kế hoạch chuyển đến RioChain để có giao dịch nhanh hơn và giảm chi phí giao dịch. Và tất nhiên, chúng tôi đang tiếp tục nỗ lực phát triển kinh doanh của mình để thu hút nhiều người bán chất lượng nhất có thể trên nền tảng này. Còn rất nhiều việc phía trước nhưng là một hành trình thú vị 🚀🚀🚀

9. @JakeMarslow

🇬🇧 Can you list 1–3 killer features of Your Project that makes it ahead of its competitors? What is the competitive advantage your platform has that you feel most confident about?

🇻🇳 Bạn có thể liệt kê 1–3 tính năng tuyệt vời của Dự án khiến dự án của bạn vượt lên trên các đối thủ cạnh tranh không? Lợi thế cạnh tranh mà nền tảng của bạn có mà bạn cảm thấy tự tin nhất là gì?

Mickael Costache, CEO DragonBite 🇬🇧 Great question! If I had to list a few elements, I would say that our merchants ecosystem (with more than 50,000 merchants already) is something tremendously crucial to be different from any type of competitor entering the market. Then, our technology is very unique and thanks to our dual token mechanism (you can find more details about it in our whitepaper), we are in a very unique position to solve this massive problem that I exposed earlier during the AMA. And lastly, I would mention our amazing and fast growing community which is at the center of it all. We are blessed to have so many supporters all over the world who believe in our vision and those three elements put together put us in a very unique position to lead this market.

🇻🇳 Câu trả lời:

Câu hỏi tuyệt vời! Nếu tôi phải liệt kê một vài yếu tố, tôi sẽ nói rằng hệ sinh thái thương nhân của chúng tôi (với hơn 50.000 thương gia đã có) là một điều gì đó cực kỳ quan trọng để khác biệt với bất kỳ loại đối thủ cạnh tranh nào tham gia thị trường. Sau đó, công nghệ của chúng tôi rất độc đáo và nhờ cơ chế mã thông báo kép của chúng tôi (bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về nó trong whitepaper của chúng tôi), chúng tôi đang ở một vị trí rất độc đáo để giải quyết vấn đề lớn này mà tôi đã trình bày trước đó trong AMA. Và cuối cùng, tôi muốn đề cập đến cộng đồng tuyệt vời và đang phát triển nhanh chóng của chúng tôi, là trung tâm của tất cả. Chúng tôi rất may mắn khi có rất nhiều người ủng hộ trên khắp thế giới tin tưởng vào tầm nhìn của chúng tôi và ba yếu tố đó kết hợp lại với nhau đã đưa chúng tôi vào một vị trí rất độc đáo để dẫn đầu thị trường này.

Thank you for join AMA with our DragonBite Vietnam community today @mcostache

Chat opened

--

--

--

DragonBite Team

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
DragonBite

DragonBite

DragonBite Team

More from Medium

Land to Empire: MAINNET LAUNCH

Galaxy Legend cooperates with UB SMART CHAIN to launch the biggest airdrop campaign!

Here’s our 206 AMA recap!